ระบบนัดหมายการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร (VISA) แรงงาน 3 สัญชาติ

(ทั้งกลุ่ม MOU และกลุ่มอื่น ๆ ตามมติ ครม.)

ระบุเดือนและวันที่ต้องการนัดหมาย ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

Time interval between in business day

***หนังสือเดินทางยังไม่หมดอายุ***

เอกสารหลักฐาน

 • 1. แบบคำขออนุญาตเพื่อขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (ตม.7)
 • 2. หนังสือเดินทางและสำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 • 3. สำเนาใบอนุญาตทำงาน 1 ชุด
 • 4. รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. 1 ใบ
 • 5. ค่าธรรมเนียม 1,900 บาท
 • 6. เอกสารนายจ้าง (รับรองสำเนา) 1 ชุด
 • • 6.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • • 6.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
 • • 6.3 สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและประทับตราบริษัท(กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
 • 7. กรณีหากมีการเปลี่ยนนายจ้างให้แนบเอกสารการเปลี่ยนนายจ้างจากกรมการจัดหางาน 1 ชุด
เอกสารกรณีย้ายเล่ม

 • 1. สำเนาเล่มเก่า-ใหม่ และหนังสือเดินทาง สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า-ใหม่
 • 2. หนังสือรับรองจากสถานทูต
เอกสารกรณีติดตาม

 • 1. สำเนาสูติบัตร
 • 2. สำเนาหนังสือเดินทางของ บิดา หรือ มารดา
 • 3. สำเนาใบอนุญาตทำงานของ บิดา หรือ มารดา
เอกสารกรณีพิสูจน์อัตลักษณ์

 • 1. บต.50 ตัวจริงพร้อมสำเนา เขียนเบอร์โทรศัพท์นายจ้างในเอกสาร
 • 2. ใบเสร็จรับเงินจากจัดหางาน ตัวจริงพร้อมสำเนา เขียนเบอร์โทรศัพท์ของนายจ้างในเอกสาร
 • 3. การจองคิว ช่องเลขหนังสือเดินทางระบุ มติ ครม. เช่น มติ ครม.5ก.ค.65

ค้นหาข้อมูล